சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள்: ஏப்ரல் 2022, AR APP வெளியீடு & புதிய தயாரிப்பு வெளியீடு